kasbolahjayateknik@gmail.com
031-8555254 / 085230332626